ระบบลงทะเบียนทักษะวิชาชีพขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
t60217
ชื่อกิจกรรม
พื้นฐานวิชาชีพคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 2
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูอำภาพร เพร็ชเย็น
สถานที่
321
รายละเอียด
ทบทวนความรู้ทางคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ทักษะทางคอมพิวเตอร์ในทุกๆด้าน ติวข้อสอบเพื่อใช้ในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ แนะนำความรู้ทางคอมพิวเตอร์ ศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เพื่อนำไปใช้และประยุกต์กับการศึกษาต่อและการดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันได้
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 35
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (35)

กลับ

รายชื่อลงทะเบียน  วันอังคาร   จำนวน 35 คน

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ชั้น วันที่ลงทะเบียน
1. 41705 นางสาวปนัดดา แข็งแรง ม.6/8 25 ต.ค. 2562
2. 41656 นางสาวมรกต ห้องดอกไม้ ม.6/8 25 ต.ค. 2562
3. 41403 นางสาวมุกมณี ศรีทะ ม.6/8 25 ต.ค. 2562
4. 41664 นางสาวหทัยชนก ตนประเสริฐ ม.6/8 25 ต.ค. 2562
5. 41521 นายจักรกฤษณ์ ห่วงจำนงค์ ม.6/8 25 ต.ค. 2562
6. 41534 นางสาวกฤติยาณี ทองอร่าม ม.6/8 25 ต.ค. 2562
7. 41446 นางสาวกรวรรณ บุญส่ง ม.6/8 25 ต.ค. 2562
8. 41713 นางสาวสุดารัตน์ ไพเราะ ม.6/8 25 ต.ค. 2562
9. 41706 นางสาวปริชาติ หวานฉ่ำ ม.6/8 25 ต.ค. 2562
10. 44089 นายธนกร ปิยะนพเดช ม.6/3 25 ต.ค. 2562
11. 41488 นายพันกร ละอออ่อน ม.6/3 25 ต.ค. 2562
12. 41239 นางสาวศศิวรรณ อ่อนศรี ม.6/1 25 ต.ค. 2562
13. 41291 นางสาวชัชชญา ชุมสมาน ม.6/8 25 ต.ค. 2562
14. 41571 นายชโนดม นาประไพ ม.6/1 25 ต.ค. 2562
15. 41500 นางสาวธนิสรา เหลือสิน ม.6/8 25 ต.ค. 2562
16. 41233 นางสาวพรพรรณ วรรณพงศ์ ม.6/1 25 ต.ค. 2562
17. 41607 นางสาวภัทรวรรณ เครือเพ็ชร ม.6/8 25 ต.ค. 2562
18. 41286 นางสาวกมลวรรณ จันทะวงษ์ ม.6/8 25 ต.ค. 2562
19. 41300 นางสาวธัญวรรณ ฤาชา ม.6/6 25 ต.ค. 2562
20. 41222 นางสาวกรกนก เฉลิมวัฒน์ ม.6/1 25 ต.ค. 2562
21. 41489 นายภูชิชส์ ชื่นกมล ม.6/6 25 ต.ค. 2562
22. 41231 นางสาวปิยะมน สุดดี ม.6/1 25 ต.ค. 2562
23. 41241 นางสาวสุทธิดา แก้วดวงเล็ก ม.6/8 25 ต.ค. 2562
24. 44160 นางสาวมนัญชยา ดินจันทรา ม.6/7 25 ต.ค. 2562
25. 41447 นางสาวกัญญารัตน์ ศรีเหรัญ ม.6/8 25 ต.ค. 2562
26. 41548 นางสาวเบญจวรรณ ภิรมย์โพธิ์ ม.6/11 25 ต.ค. 2562
27. 41638 นายภาณุศักดิ์ เดชพึ่ง ม.6/12 25 ต.ค. 2562
28. 44148 นายเรวัตร ทองใบศรี ม.6/7 25 ต.ค. 2562
29. 41724 นายชนะเกียรติ หาญอินทร์ ม.6/12 25 ต.ค. 2562
30. 44212 นางสาวพรพฤติกร เพิ่มสุข ม.6/11 25 ต.ค. 2562
31. 41317 นางสาวอภิชญา โหมดสวน ม.6/8 25 ต.ค. 2562
32. 41595 นางสาวจารุวรรณ มาพล ม.6/8 25 ต.ค. 2562
33. 41482 นายธันวบัณฑิต ยศคำลือ ม.6/12 25 ต.ค. 2562
34. 44205 นางสาวกุลณัฐ บิดขุนทด ม.6/11 25 ต.ค. 2562
35. 41719 นายจักรกฤษณ์ ไตรศิริอุไร ม.6/12 25 ต.ค. 2562