ระบบลงทะเบียนทักษะวิชาชีพขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
t60216
ชื่อกิจกรรม
พื้นฐานวิชาชีพคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 1
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูอภิมุข อินทร์แพรง
สถานที่
122
รายละเอียด
ทบทวนความรู้ทางคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ทักษะทางคอมพิวเตอร์ในทุกๆด้าน ติวข้อสอบเพื่อใช้ในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ แนะนำความรู้ทางคอมพิวเตอร์ ศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เพื่อนำไปใช้และประยุกต์กับการศึกษาต่อและการดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันได้
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 35
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (35)

กลับ

รายชื่อลงทะเบียน  วันอังคาร   จำนวน 35 คน

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ชั้น วันที่ลงทะเบียน
1. 41262 นางสาวแพรวา ประสิทธิ์วรนันท์ ม.6/7 25 ต.ค. 2562
2. 44213 นางสาวพัทธ์ธีรา เสลารักษ์ ม.6/11 25 ต.ค. 2562
3. 41735 นายภานุวัฒน์ หิตะรัตน์ ม.6/8 25 ต.ค. 2562
4. 41394 นางสาวณัฐนรี สายปัญญา ม.6/11 25 ต.ค. 2562
5. 41549 นางสาวเบญจา หวังประเสริฐ ม.6/9 25 ต.ค. 2562
6. 41312 นางสาวศศิกานต์ เผือกทับทอง ม.6/8 25 ต.ค. 2562
7. 44210 นางสาวกัลย์ชญาภรณ์ อำภา ม.6/11 25 ต.ค. 2562
8. 41265 นางสาวศตพร มณีแก้ว ม.6/8 25 ต.ค. 2562
9. 41593 นางสาวกัญญาณัฐ วิญญาสุข ม.6/8 25 ต.ค. 2562
10. 41294 นางสาวณัฐฐาพร ศรีสุคนธรัตน์ ม.6/8 25 ต.ค. 2562
11. 44099 นางสาวปานชนก แสงนาโก ม.6/3 25 ต.ค. 2562
12. 41760 นางสาวศลิษา ศรีนะรา ม.6/8 25 ต.ค. 2562
13. 41554 นางสาวภัทรลดา ปักกังเวสัง ม.6/5 25 ต.ค. 2562
14. 41639 นายรัชนาท วัฒโนภาษ ม.6/9 25 ต.ค. 2562
15. 44104 นางสาวศิริลักษณ์ ผาทองที ม.6/3 25 ต.ค. 2562
16. 44209 นางสาวณัฐดา ส่องสันติภาพ ม.6/11 25 ต.ค. 2562
17. 41301 นางสาวนภชนก พีระพาณิชย์ ม.6/8 25 ต.ค. 2562
18. 41467 นางสาวอาทิติญา เอี่ยมโชติ ม.6/8 25 ต.ค. 2562
19. 41718 นางสาวเหมือนฝัน แย้มกลัด ม.6/8 25 ต.ค. 2562
20. 41507 นางสาวพรรณปพร สุวภาพ ม.6/5 25 ต.ค. 2562
21. 44172 นายปิยวัฒน์ หังสวนัส ม.6/9 25 ต.ค. 2562
22. 41582 นายภัทรพงษ์ อิ่มมาก ม.6/9 25 ต.ค. 2562
23. 41452 นางสาวชฎาภรณ์ เทศซ้อน ม.6/8 25 ต.ค. 2562
24. 45012 นางสาวณิชารัศม์ วีระเกษตรศิลป์ ม.6/8 25 ต.ค. 2562
25. 41460 นางสาวประภัสสร นาคพันธ์ ม.6/8 25 ต.ค. 2562
26. 41727 นายนิธิกร ศีลพิพัฒน์ ม.6/8 25 ต.ค. 2562
27. 41611 นางสาวรันระวี เกตุแก้ว ม.6/8 25 ต.ค. 2562
28. 41562 นางสาวศิริวรรณ มิ่งขวัญ ม.6/12 25 ต.ค. 2562
29. 44230 นางสาวจนัญญา มะลิแย้ม ม.6/12 25 ต.ค. 2562
30. 41580 นายพฤทธพล แซ่เลื่อง ม.6/7 25 ต.ค. 2562
31. 41612 นางสาววราภรณ์ สวยค้าข้าว ม.6/12 25 ต.ค. 2562
32. 44234 นางสาวรุจิรา ยศวิชัย ม.6/12 25 ต.ค. 2562
33. 41707 นางสาวภัควดี ศรีเมือง ม.6/12 25 ต.ค. 2562
34. 41463 นางสาวไพลิน ม่วงประถม ม.6/10 25 ต.ค. 2562
35. 41378 นายปณวัฒน์ ครุธา ม.6/9 25 ต.ค. 2562