ระบบลงทะเบียนทักษะวิชาชีพขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
t60215
ชื่อกิจกรรม
พื้นฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา กลุ่ม 2
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูเกรียงศักดิ์ ทองหงษ์ และ ครูกิติพงษ์ มาศเหมาะ
สถานที่
651
รายละเอียด
ศึกษาวิเคราะห์ ความรู้เบื้องต้นและประโยชน์ของวิทยาศาสตร์การกีฬา การนำพื้นฐานวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการกีฬาและการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะเป็น การอบอุ่นร่างกายก่อนออกกำลังกาย การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การทรงตัว การเคลื่อนไหว เพื่อพัฒนาให้มีความสามารถที่ด้านกีฬามากยิ่งขึ้น โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน อธิบายสรุปเพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ ความคิด และเห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 35
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (32)

กลับ

รายชื่อลงทะเบียน  วันอังคาร   จำนวน 32 คน

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ชั้น วันที่ลงทะเบียน
1. 44182 นางสาวนันทรัตน์ หวังรักกลาง ม.6/9 25 ต.ค. 2562
2. 41709 นางสาวมินตรา ไทรมณี ม.6/9 25 ต.ค. 2562
3. 41696 นางสาวณัฐชยา ชวนาคสุมน ม.6/9 25 ต.ค. 2562
4. 41423 นายต้นตระกูล ไสยาสน์ ม.6/11 25 ต.ค. 2562
5. 42697 นางสาวอมลภา พันต่วน ม.6/10 25 ต.ค. 2562
6. 41632 นายปรมัตถ์ เทศสนั่น ม.6/10 25 ต.ค. 2562
7. 44215 นางสาววริศรา ฉินตะเคียน ม.6/11 25 ต.ค. 2562
8. 44216 นางสาววีรดา สวัสดิ์นาวิน ม.6/11 25 ต.ค. 2562
9. 44218 นางสาวอัครภัทร ทรัพย์สถิตคุณ ม.6/11 25 ต.ค. 2562
10. 41410 นางสาวศุภาษร ลืออักษรสนาน ม.6/11 25 ต.ค. 2562
11. 44150 นางสาวกมลทิพ จงเจียรวัฒนกุล ม.6/7 25 ต.ค. 2562
12. 41396 นางสาวธนกร แซ่ซื้อ ม.6/10 25 ต.ค. 2562
13. 41952 นางสาวสรินยา ทะแพงพันธ์ ม.6/11 25 ต.ค. 2562
14. 44208 นางสาวณัฐธยาน์ จันทร์พัฒนะ ม.6/11 25 ต.ค. 2562
15. 41655 นางสาวพีรภาว์ ถาสินแก้ว ม.6/10 25 ต.ค. 2562
16. 41666 นางสาวอรอรีย์ โสภณอุดมสิทธิ์ ม.6/10 25 ต.ค. 2562
17. 41661 นางสาวสุพิชญา หนูแก้ว ม.6/10 25 ต.ค. 2562
18. 41645 นางสาวเกษราภรณ์ หร่ำอำไพ ม.6/10 25 ต.ค. 2562
19. 41361 นางสาวรุ้งฟ้า ปุริเกษม ม.6/12 25 ต.ค. 2562
20. 44235 นางสาวสุกันญา เฮ้าทา ม.6/12 25 ต.ค. 2562
21. 41405 นางสาวรุ่งนภา พวงสินธ์ ม.6/5 25 ต.ค. 2562
22. 41169 นายภาณพ จวงสมุทรเขษม ม.6/10 25 ต.ค. 2562
23. 44137 นายวิวัฒนา ศรีวิลัย ม.6/6 25 ต.ค. 2562
24. 41634 นายพงศกร ศรีโสภา ม.6/6 25 ต.ค. 2562
25. 44161 นางสาวรุ่งทิวา โชคลาภ ม.6/7 25 ต.ค. 2562
26. 41377 นายบุญญฤทธิ์ บรรณทอง ม.6/12 25 ต.ค. 2562
27. 44224 นายณัฐภัทร ชำนาญวิทย์ ม.6/12 25 ต.ค. 2562
28. 41232 นางสาวพรนภัส ขิมโคกกรวด ม.6/10 25 ต.ค. 2562
29. 41723 นายเจริญทรัพย์ ธาตุทอง ม.6/10 25 ต.ค. 2562
30. 41743 นางสาวณัฐรดา ใจกำแหง ม.6/5 26 ต.ค. 2562
31. 44860 นายธเนศพล ธรรมบัวชา ม.6/11 28 ต.ค. 2562
32. 41633 นายปรมา ชูศรีชาติ ม.6/12 28 ต.ค. 2562