ระบบลงทะเบียนทักษะวิชาชีพขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
t60214
ชื่อกิจกรรม
พื้นฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา กลุ่ม 1
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูสุชาติ ฐิตญาณพงศ์ และ ครูยุทธนา พิพรพงษ์
สถานที่
625
รายละเอียด
ศึกษาวิเคราะห์ ความรู้เบื้องต้นและประโยชน์ของวิทยาศาสตร์การกีฬา การนำพื้นฐานวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการกีฬาและการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะเป็น การอบอุ่นร่างกายก่อนออกกำลังกาย การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การทรงตัว การเคลื่อนไหว เพื่อพัฒนาให้มีความสามารถที่ด้านกีฬามากยิ่งขึ้น โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน อธิบายสรุปเพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ ความคิด และเห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 35
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (35)

กลับ

รายชื่อลงทะเบียน  วันอังคาร   จำนวน 35 คน

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ชั้น วันที่ลงทะเบียน
1. 41215 นายบัญญพนต์ สัมมา ม.6/9 25 ต.ค. 2562
2. 41721 นายจิรายุ สุขสอาด ม.6/11 25 ต.ค. 2562
3. 41281 นายภูษิต เรือนเรือง ม.6/6 25 ต.ค. 2562
4. 44170 นายนพรุจ ยี่เล็บ ม.6/9 25 ต.ค. 2562
5. 41481 นายธราดล รวงผึ้ง ม.6/9 25 ต.ค. 2562
6. 41531 นายภัทรพล จันทพุฒ ม.6/9 25 ต.ค. 2562
7. 41945 นายอภิวัฒน์ บุญคง ม.6/8 25 ต.ค. 2562
8. 41577 นายปัฐวิกรณ์ ทวีพุดซา ม.6/11 25 ต.ค. 2562
9. 41342 นางสาวชลธิชา ศรีจันทร์แจ่ม ม.6/5 25 ต.ค. 2562
10. 41337 นางสาวขวัญฝัน กลางสูงเนิน ม.6/1 25 ต.ค. 2562
11. 41349 นางสาวเบญญทิพย์ พุ่มทอง ม.6/3 25 ต.ค. 2562
12. 41339 นางสาวจารุวรรณ ชยาพิวัฒน์ ม.6/8 25 ต.ค. 2562
13. 41367 นางสาวอรวรรณ ปั้นทรัพย์ ม.6/8 25 ต.ค. 2562
14. 41523 นายทิวา ชมชี ม.6/9 25 ต.ค. 2562
15. 41598 นางสาวชลธิชา สิทธิไกรพงษ์ ม.6/5 25 ต.ค. 2562
16. 44194 นายภัทรพล เพชรประดิษฐ ม.6/3 25 ต.ค. 2562
17. 41567 นางสาวอารยา หูตาไชย ม.6/10 25 ต.ค. 2562
18. 41214 นายนิธิภูมิ โทแกะ ม.6/5 25 ต.ค. 2562
19. 44135 นางสาวศิริลักษณ์ มุ่งเกี่ยวกลาง ม.6/5 25 ต.ค. 2562
20. 41651 นางสาวณัฐนันท์ วีรยศพงศ์ ม.6/10 25 ต.ค. 2562
21. 41457 นางสาวนภัสสร อุดม ม.6/10 25 ต.ค. 2562
22. 44197 นางสาวณัฐธิดา สีสมุทร ม.6/10 25 ต.ค. 2562
23. 44196 นางสาวโชติกา ศรีดำรงค์ ม.6/10 25 ต.ค. 2562
24. 41415 นางสาวอรณัฐ ทิมา ม.6/11 25 ต.ค. 2562
25. 42709 นายพรหมพร ราชเจริญ ม.6/9 25 ต.ค. 2562
26. 41393 นางสาวณัฎฐิชา ซื่อสุทธิ์ ม.6/11 25 ต.ค. 2562
27. 41413 นางสาวสุธาทิพย์ ศรีสุวรรณ ม.6/11 25 ต.ค. 2562
28. 41462 นางสาวพิมพ์วรรณ แหวนวงค์ ม.6/11 25 ต.ค. 2562
29. 44094 นายสรวิศ สิทธิธรรม ม.6/3 25 ต.ค. 2562
30. 45017 นายภัทระ รอดทองเติม ม.6/3 25 ต.ค. 2562
31. 44175 นายวสันต์ ลุ่ยพงษ์ ม.6/9 25 ต.ค. 2562
32. 41483 นายธิติวุฒิ ทองขวัญ ม.6/9 25 ต.ค. 2562
33. 43308 นายกฤษณพงศ์ โตมะนิตย์ ม.6/3 25 ต.ค. 2562
34. 44090 นายธนกฤต ยังอยู่สุข ม.6/3 25 ต.ค. 2562
35. 41248 นายณัฐนนท์ บุตรพรม ม.6/3 25 ต.ค. 2562