ระบบลงทะเบียนทักษะวิชาชีพขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
t60212
ชื่อกิจกรรม
พื้นฐานวิชาชีพคณิตศาสตร์ กลุ่ม 3
อาจารย์ผู้ดูแล
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกคน
สถานที่
134
รายละเอียด
ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ - ระบบจำนวน - ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น - ตรรกศาสตร์เบื้องต้น - เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย - ฟังก์ชัน - เมตริกซ์ - ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม - เวกเตอร์ - จำนวนเชิงซ้อน - ความน่าจะเป็น - การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น - ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล - ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ - แคลคูลัสเบื้องต้น - กำหนดการเชิงเส้น
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 35
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (35)

กลับ

รายชื่อลงทะเบียน  วันอังคาร   จำนวน 35 คน

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ชั้น วันที่ลงทะเบียน
1. 41602 นางสาวปณชนก ไชยเดช ม.6/6 25 ต.ค. 2562
2. 41297 นางสาวณัฐนรี สกุลวงค์รัตน์ ม.6/6 25 ต.ค. 2562
3. 41517 นางสาวอาภาภรณ์ เอี่ยมมี ม.6/6 25 ต.ค. 2562
4. 41352 นางสาวปัณฑิตา บุบผาวาส ม.6/2 25 ต.ค. 2562
5. 41748 นางสาวปัณฑิตา นาคจั่น ม.6/6 25 ต.ค. 2562
6. 41223 นางสาวขวัญชญา คูสุวรรณกุล ม.6/6 25 ต.ค. 2562
7. 44085 นางสาวอภิญญา ปฐมพันธ์ ม.6/2 25 ต.ค. 2562
8. 41568 นางสาวอุษา ศรีสุทธิกาญจนา ม.6/6 25 ต.ค. 2562
9. 44074 นางสาวจลินทิพย์ เบ็ญจวานิจ ม.6/2 25 ต.ค. 2562
10. 44140 นางสาวฐานิดา ผิวสลับ ม.6/6 25 ต.ค. 2562
11. 41340 นางสาวจิตติมา ทองพูล ม.6/2 25 ต.ค. 2562
12. 41244 นางสาวอณัญญา สายคำพล ม.6/2 25 ต.ค. 2562
13. 41362 นางสาววรณิชชา เณรจาที ม.6/2 25 ต.ค. 2562
14. 41243 นางสาวอรอุมา สีเมือง ม.6/2 25 ต.ค. 2562
15. 44139 นางสาวจิรนันท์ เจริญใจ ม.6/6 25 ต.ค. 2562
16. 44084 นางสาวศศิ อยู่คง ม.6/2 25 ต.ค. 2562
17. 44083 นางสาววิลัยรัตน์ เบ้าจังหาร ม.6/2 25 ต.ค. 2562
18. 44087 นางสาวอิงลดา เลิศสถาพรสุข ม.6/2 25 ต.ค. 2562
19. 41943 นางสาวภัทรวรรณ บูชาพันธ์ ม.6/6 25 ต.ค. 2562
20. 41751 นางสาวพัชรวดี อาจหาญ ม.6/6 25 ต.ค. 2562
21. 41368 นางสาวฐิติวรดา โสพัฒน์ ม.6/2 25 ต.ค. 2562
22. 41747 นางสาวนิตญา พรหมรี ม.6/2 25 ต.ค. 2562
23. 41296 นางสาวณัฐธิดา จันทะบุรม ม.6/3 25 ต.ค. 2562
24. 44098 นางสาวนลธิชา ยอดศรี ม.6/3 25 ต.ค. 2562
25. 41618 นางสาวอารียา เหมราช ม.6/2 25 ต.ค. 2562
26. 41694 นางสาวขวัญฤดี สถานพงษ์ ม.6/2 25 ต.ค. 2562
27. 44086 นางสาวอรทิพย์ น้ำร้อนเบ้า ม.6/2 25 ต.ค. 2562
28. 41597 นางสาวจุฑารัตน์ ชินบุตร ม.6/2 25 ต.ค. 2562
29. 44068 นายกองพล โชคสิริวรรณ ม.6/2 25 ต.ค. 2562
30. 44106 นางสาวสุภาวิณี ภูมี ม.6/3 25 ต.ค. 2562
31. 44070 นายวัชระพงษ์ สุทา ม.6/2 25 ต.ค. 2562
32. 41557 นางสาวเมทินี วงศ์ศิริ ม.6/3 25 ต.ค. 2562
33. 41538 นางสาวจิรัชญา นามบ้าน ม.6/3 25 ต.ค. 2562
34. 41596 นางสาวจิราพร ไชยรัตน์ ม.6/2 25 ต.ค. 2562
35. 44072 นายสมชาย คีรีกสิกรรม ม.6/2 25 ต.ค. 2562