ระบบลงทะเบียนทักษะวิชาชีพขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
t60211
ชื่อกิจกรรม
พื้นฐานวิชาชีพคณิตศาสตร์ กลุ่ม 2
อาจารย์ผู้ดูแล
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกคน
สถานที่
132
รายละเอียด
ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ - ระบบจำนวน - ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น - ตรรกศาสตร์เบื้องต้น - เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย - ฟังก์ชัน - เมตริกซ์ - ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม - เวกเตอร์ - จำนวนเชิงซ้อน - ความน่าจะเป็น - การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น - ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล - ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ - แคลคูลัสเบื้องต้น - กำหนดการเชิงเส้น
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 35
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (30)

กลับ

รายชื่อลงทะเบียน  วันอังคาร   จำนวน 30 คน

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ชั้น วันที่ลงทะเบียน
1. 41310 นางสาววรรณพร สมิติโยธิน ม.6/1 25 ต.ค. 2562
2. 41299 นางสาวธนพร รุ่งเจริญกิจไพศาล ม.6/1 25 ต.ค. 2562
3. 41293 นางสาวณภัทร ลอยหา ม.6/1 25 ต.ค. 2562
4. 41224 นางสาวชิตาภา เกตจินดา ม.6/1 25 ต.ค. 2562
5. 41302 นางสาวนรินธร ลาดนอก ม.6/1 25 ต.ค. 2562
6. 41518 นางสาวอารียา เจียมเจิม ม.6/1 25 ต.ค. 2562
7. 41336 นางสาวกุลสตรี พรมจันทร์ ม.6/9 25 ต.ค. 2562
8. 41343 นางสาวญาดา มีชัย ม.6/9 25 ต.ค. 2562
9. 41402 นางสาวภัทรณัฐดา ศรีสมบุตร ม.6/9 25 ต.ค. 2562
10. 41258 นางสาวกัลยรัตน์ แสงสุวรรณ ม.6/1 25 ต.ค. 2562
11. 41587 นายวนารักษ์ นิสังกาศ ม.6/1 25 ต.ค. 2562
12. 41329 นายธนา สุคนธบุษย์ ม.6/2 25 ต.ค. 2562
13. 44114 นายสุปรีชา มาวัน ม.6/4 25 ต.ค. 2562
14. 41350 นางสาวปณิตา สระบัว ม.6/1 25 ต.ค. 2562
15. 44113 นายปุญญพัฒน์ ดีหามแห ม.6/4 25 ต.ค. 2562
16. 41321 นายชินวัตร งอยภูธร ม.6/3 25 ต.ค. 2562
17. 41261 นางสาวพิมพ์วรีย์ มาสยารักษ์ ม.6/1 25 ต.ค. 2562
18. 41266 นางสาวศศธร วิเชียร ม.6/9 25 ต.ค. 2562
19. 41354 นางสาวพัชรี ชินพงศ์วิศิษฏ์ ม.6/3 25 ต.ค. 2562
20. 44101 นางสาวปิยวรรณ ปรีพัฒน์ ม.6/3 25 ต.ค. 2562
21. 41330 นายพิศิษฐ์ กาฬวงศ์ ม.6/5 25 ต.ค. 2562
22. 41671 นายชาญชัย เอี่ยมเลิศ ม.6/5 25 ต.ค. 2562
23. 44120 นางสาวมานิชยา หวานฉ่ำ ม.6/4 25 ต.ค. 2562
24. 41333 นายศรัณพล เสมเสริมบุญ ม.6/3 25 ต.ค. 2562
25. 44174 นายรัฐกิจ อะโรคา ม.6/9 25 ต.ค. 2562
26. 41322 นายณัฐภัทร ธีราวัฒนาวิทย์ ม.6/6 25 ต.ค. 2562
27. 44069 นายประทีป ฉิมพรัตน์ ม.6/2 25 ต.ค. 2562
28. 44108 นายคีตะ กิมิฬาร์ ม.6/4 26 ต.ค. 2562
29. 44088 นายจตุรงค์ เสนนอก ม.6/3 26 ต.ค. 2562
30. 44096 นายอัษฎาวุฒิ มาชื่น ม.6/3 26 ต.ค. 2562