ระบบลงทะเบียนทักษะวิชาชีพขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
t60210
ชื่อกิจกรรม
พื้นฐานวิชาชีพคณิตศาสตร์ กลุ่ม 1
อาจารย์ผู้ดูแล
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกคน
สถานที่
131
รายละเอียด
ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ - ระบบจำนวน - ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น - ตรรกศาสตร์เบื้องต้น - เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย - ฟังก์ชัน - เมตริกซ์ - ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม - เวกเตอร์ - จำนวนเชิงซ้อน - ความน่าจะเป็น - การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น - ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล - ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ - แคลคูลัสเบื้องต้น - กำหนดการเชิงเส้น
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 35
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (35)

กลับ

รายชื่อลงทะเบียน  วันอังคาร   จำนวน 35 คน

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ชั้น วันที่ลงทะเบียน
1. 44189 นางสาววรินทร กู้เจริญศิริสุข ม.6/9 25 ต.ค. 2562
2. 44133 นางสาวปิยะวรรณ เปรมานุพันธ์ ม.6/5 25 ต.ค. 2562
3. 41509 นางสาวพันวรรษา เกตุกอง ม.6/5 25 ต.ค. 2562
4. 44134 นางสาวศตพร ไพศาล ม.6/5 25 ต.ค. 2562
5. 41412 นางสาวสุทธินี อุดมสมบัติรัตนะ ม.6/5 25 ต.ค. 2562
6. 41749 นางสาวพนิดา ทรงบรรฑิต ม.6/5 25 ต.ค. 2562
7. 41276 นายธีระภัทร์ จันทะบาล ม.6/6 25 ต.ค. 2562
8. 41270 นายกิตติพิชญ์ สุรกิจ ม.6/6 25 ต.ค. 2562
9. 41376 นายนราธิป มะลิขาว ม.6/6 25 ต.ค. 2562
10. 41693 นางสาวเกศรินทร์ สมจิตร์ ม.6/3 25 ต.ค. 2562
11. 41703 นางสาวบุษกร โพธิ์รัตน์ ม.6/3 25 ต.ค. 2562
12. 41210 นายทนงศักดิ์ นาคกล่ำ ม.6/5 25 ต.ค. 2562
13. 41519 นายก้องกิจ เอี่ยมสำอาง ม.6/6 25 ต.ค. 2562
14. 41613 นางสาวศจีวรรณ พรหมอ่อน ม.6/5 25 ต.ค. 2562
15. 44145 นางสาวเสาวรักษ์ หินพิลา ม.6/6 25 ต.ค. 2562
16. 44143 นางสาวพิมลรัตน์ แทนคอน ม.6/6 25 ต.ค. 2562
17. 41440 นายวรานนท์ ตาดทอง ม.6/6 25 ต.ค. 2562
18. 41680 นายภูวดล แก้วงาม ม.6/6 25 ต.ค. 2562
19. 41950 นางสาวพอเพียง แก้วธานี ม.6/4 25 ต.ค. 2562
20. 41374 นายธนดล ยิ้มชูเชิด ม.6/6 25 ต.ค. 2562
21. 44207 นางสาวณัฐฐาภรณ์ เข็มละทอง ม.6/9 25 ต.ค. 2562
22. 41382 นายพีรพล พรหมสาขา ณ สกลนคร ม.6/6 25 ต.ค. 2562
23. 44142 นางสาวปิยธิดา สีหะวงษ์ ม.6/6 25 ต.ค. 2562
24. 44079 นางสาวผืนน้ำ คงโต ม.6/2 25 ต.ค. 2562
25. 41665 นางสาวอภิสรา พิศภูมี ม.6/5 25 ต.ค. 2562
26. 41315 นางสาวสิริยากร ยารัมย์ ม.6/5 25 ต.ค. 2562
27. 44080 นางสาวภัสสรา นาคประเสริฐ ม.6/2 25 ต.ค. 2562
28. 41325 นายทศพร พลเจริญ ม.6/5 25 ต.ค. 2562
29. 44123 นายณัฐพงษ์ โพธิ์พิทูล ม.6/5 25 ต.ค. 2562
30. 41209 นายถิรวัฒน์ ปฏิทัศน์ ม.6/5 25 ต.ค. 2562
31. 44091 นายธนภัทร เรืองจันทร์ ม.6/3 25 ต.ค. 2562
32. 44095 นายสราพงษ์ คำกวาว ม.6/3 25 ต.ค. 2562
33. 44201 นางสาววรรณภา เจริญสิงห์ ม.6/10 25 ต.ค. 2562
34. 41326 นายธนนน รอดดี ม.6/4 25 ต.ค. 2562
35. 41626 นายณัฐพัฒน์ ปิ่นแก้ว ม.6/6 25 ต.ค. 2562