ระบบลงทะเบียนทักษะวิชาชีพขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
t60209
ชื่อกิจกรรม
พื้นฐานวิชาชีพภาษาจีน
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูศศินภา ศรีณรงค์
สถานที่
653
รายละเอียด
เข้าใจลักษณะโครงสร้างและวิธีการทำข้อสอบภาษาจีนเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและการประกอบอาชีพ วิเคราะห์โครงสร้างของข้อสอบในแต่ละส่วน และศึกษาเนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ได้แก่ หลักไวยากรณ์ คำศัพท์ วลี สำนวน ประโยคเปรียบเทียบ เรื่องสั้น ข่าวสาร ความรู้รอบตัว รวมถึงศิลปะและวัฒนธรรมของจีน เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาจีน และนำไปประยุกต์ใช้ได้
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 35
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (24)

กลับ

รายชื่อลงทะเบียน  วันอังคาร   จำนวน 24 คน

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ชั้น วันที่ลงทะเบียน
1. 41341 นางสาวณัฐธยาน์ โชติบุญ ม.6/9 25 ต.ค. 2562
2. 44193 นางสาวอิสริยาพร พามาสู่ ม.6/9 25 ต.ค. 2562
3. 44206 นางสาวณัฏฐ์ญาญ์ แหลมเจริญพงษ์ ม.6/11 25 ต.ค. 2562
4. 41599 นางสาวณัฐณิชา โล่ห์ชาวนา ม.6/11 25 ต.ค. 2562
5. 44219 นางสาวอารยา ตะวังทัน ม.6/11 25 ต.ค. 2562
6. 41453 นางสาวชมภูทิพย์ ศรีสารคาม ม.6/11 25 ต.ค. 2562
7. 41606 นางสาวพิลาศลักษณ์ แสนสม ม.6/11 25 ต.ค. 2562
8. 41520 นายกิตติพงศ์ คุระสุข ม.6/11 25 ต.ค. 2562
9. 41441 นายสหรัฐ แสงจันทร์งาม ม.6/11 25 ต.ค. 2562
10. 41230 นางสาวปภัคนันท์ โรจนเกียรติ ม.6/4 25 ต.ค. 2562
11. 44185 นางสาวพรพีรพรรณ แสนใจ ม.6/9 25 ต.ค. 2562
12. 44121 นางสาวศศิกมล แก้วกำพล ม.6/4 25 ต.ค. 2562
13. 44180 นางสาวธัญญะรัตน์ ธนาชัยนามวงศ์ ม.6/9 25 ต.ค. 2562
14. 41454 นางสาวญาณวี ศรีพรม ม.6/11 25 ต.ค. 2562
15. 44176 นายสุขสันต์ น้อยอุดม ม.6/9 25 ต.ค. 2562
16. 41764 นางสาวอนัณยดา สิงห์เมือง ม.6/2 25 ต.ค. 2562
17. 40723 นางสาววริศรา มารบุรี ม.6/11 25 ต.ค. 2562
18. 44214 นางสาววราพร ดอนบันเทา ม.6/11 25 ต.ค. 2562
19. 41579 นายพรเทพ เทพเจริญ ม.6/11 25 ต.ค. 2562
20. 41539 นางสาวชญานิษฐ์ ติดดี ม.6/11 25 ต.ค. 2562
21. 41550 นางสาวปาริชาติ จันทศรี ม.6/11 25 ต.ค. 2562
22. 41508 นางสาวพัชราจิตร ทองเนียม ม.6/11 25 ต.ค. 2562
23. 41608 นางสาวภารดา สดเสมอ ม.6/9 25 ต.ค. 2562
24. 41744 นางสาวณิชกมล ไผทรัตน์ ม.6/8 26 ต.ค. 2562