ระบบลงทะเบียนทักษะวิชาชีพขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
t60208
ชื่อกิจกรรม
พื้นฐานวิชาชีพภาษาญี่ปุ่น
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูสุชาดา รู้วงษ์
สถานที่
421
รายละเอียด
มุ่งเน้นความรู้ที่เป็นพื้นฐานของภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เรียนที่จะเรียนต่อในวิชาชีพกับศักยภาพที่จะเรียนให้ประสบความสำเร็จ โดยครอบคลุมหลักการใช้ภาษา การใช้คำช่วย ไวยากรณ์ อักษรคันจิ คำวิเศษณ์ การอ่านบทความ การโต้ตอบสนทนาในชีวิตประจำวัน โดยใช้กระบวนการ การฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลอง การสังเกต การอภิปราย การคิดวิเคราะห์ การทดสอบ และกระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อให้เกิดการสร้างความรู้และทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นสำหรับนำไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาทักษะไปสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้ เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณี และวัฒนธรรมญี่ปุ่นจากการศึกษาภาษา
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 35
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (35)

กลับ

รายชื่อลงทะเบียน  วันอังคาร   จำนวน 35 คน

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ชั้น วันที่ลงทะเบียน
1. 41275 นายธีรวุฒิ พานิชย์ผลินไชย ม.6/10 25 ต.ค. 2562
2. 41711 นางสาวศติธร หลักเพชร ม.6/10 25 ต.ค. 2562
3. 44155 นางสาวดวงกมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ม.6/7 25 ต.ค. 2562
4. 41692 นางสาวเกวลี แก่นแก้ว ม.6/10 25 ต.ค. 2562
5. 41522 นายชยพล พรมโสภา ม.6/10 25 ต.ค. 2562
6. 44131 นายภูมิพันธ์ ภูมิสวัสดิ์ ม.6/10 25 ต.ค. 2562
7. 41725 นายชนะภูมิ แก่นโต ม.6/10 25 ต.ค. 2562
8. 44199 นางสาวพรรณวษา คำเพ็ง ม.6/10 25 ต.ค. 2562
9. 41766 นายณัฐดนัย ทรัพย์ขำ ม.6/10 25 ต.ค. 2562
10. 44202 นางสาววิสสุตา ไผทรัตน์ ม.6/10 25 ต.ค. 2562
11. 44200 นางสาวรุ่งนภา บัวเผือก ม.6/10 25 ต.ค. 2562
12. 41660 นางสาวสมัชญา ฮาตระวัง ม.6/10 25 ต.ค. 2562
13. 44153 นางสาวฐิติรัตน์ เกียรติถนอมกุล ม.6/7 25 ต.ค. 2562
14. 41716 นางสาวสุรกัญญา ตรีดารา ม.6/10 25 ต.ค. 2562
15. 41407 นางสาววารี สิ้นแต้ ม.6/8 25 ต.ค. 2562
16. 44203 นางสาวนิชาภัทร บุญพยา ม.6/10 25 ต.ค. 2562
17. 41604 นางสาวพัชรีพร ล่องลม ม.6/10 25 ต.ค. 2562
18. 44166 นางสาวโสภิตา วันอุ่น ม.6/7 25 ต.ค. 2562
19. 41679 นายภาคิน อ้วนสมบูรณ์ ม.6/10 25 ต.ค. 2562
20. 41753 นางสาวรติกานต์ ภูคะฮาต ม.6/8 25 ต.ค. 2562
21. 44168 นางสาวอรนุช วงค์ลุน ม.6/7 25 ต.ค. 2562
22. 41667 นางสาวอาทิตยา ศรีเมืองธน ม.6/10 25 ต.ค. 2562
23. 41526 นายนรธัช ชาครทัศนีย์ ม.6/10 25 ต.ค. 2562
24. 41552 นางสาวแพรวนิภา พรหมเศษ ม.6/10 25 ต.ค. 2562
25. 41566 นางสาวอัมพา หองขุนทด ม.6/10 25 ต.ค. 2562
26. 41644 นายอรัญชาญ แซ่ตัน ม.6/12 25 ต.ค. 2562
27. 41260 นางสาวปทิตตา เทพพันธุ์ ม.6/7 25 ต.ค. 2562
28. 41238 นางสาววรรณศิลป์ ศรีธรรมวัฒนา ม.6/10 25 ต.ค. 2562
29. 41630 นายธีรดนย์ คลองโสม ม.6/12 25 ต.ค. 2562
30. 44163 นางสาวศศิกานต์ ผลโพธิ์ ม.6/7 25 ต.ค. 2562
31. 41381 นายพันธวัสส์ ศิริบรรจง ม.6/12 25 ต.ค. 2562
32. 44198 นางสาวปิยะธิดา สองวงค์ ม.6/10 25 ต.ค. 2562
33. 44171 นายปิญชาน์ ตันติศิริวัฒนา ม.6/9 25 ต.ค. 2562
34. 45019 นางสาวปัณณิกา กาญจนวัฒนกูล ม.6/10 25 ต.ค. 2562
35. 41674 นายนนทชัย ม่วงปัด ม.6/10 25 ต.ค. 2562