ระบบลงทะเบียนทักษะวิชาชีพขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
t60207
ชื่อกิจกรรม
พื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรม
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูบุญฤทธิ โชติถาวรรัตน์ และ ครูกฤช วรรณชาลี
สถานที่
636
รายละเอียด
ศึกษาวิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับการประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ ได้แก่ กลศาสตร์ ไฟฟ้า ของไหล มิติสัมพันธ์และตรรกศาสตร์ สู่การพัฒนาความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยา ศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้โดยทำการทดลอง ทำกิจกรรมค้นคว้า สำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และอภิปรายข้อมูล เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีความภูมิใจในความเป็นไทย มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 35
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (35)

กลับ

รายชื่อลงทะเบียน  วันอังคาร   จำนวน 35 คน

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ชั้น วันที่ลงทะเบียน
1. 44128 นางสาวกมลชนก มาตรปัญญา ม.6/5 25 ต.ค. 2562
2. 41347 นางสาวธนภัทร เรียงนาม ม.6/1 25 ต.ค. 2562
3. 41289 นางสาวจินตนา เรืองบุบผา ม.6/6 25 ต.ค. 2562
4. 41572 นายณัฐพงศ์ แพรงาม ม.6/1 25 ต.ค. 2562
5. 41305 นางสาวมณฑิรา เผือกทอง ม.6/1 25 ต.ค. 2562
6. 44130 นางสาวณัฐธิดา บุญเอี่ยม ม.6/5 25 ต.ค. 2562
7. 44111 นายธนพนธ์ สุขวัฒน์ ม.6/4 25 ต.ค. 2562
8. 41212 นายธนกฤติ เสือด้วง ม.6/6 25 ต.ค. 2562
9. 41575 นายธีรภัทร์ กุยยาวัฒนานนท์ ม.6/2 25 ต.ค. 2562
10. 44138 นายสุวพัชร เกษประทุม ม.6/6 25 ต.ค. 2562
11. 41590 นายอภิสิทธิ์ อมรแสงชัยกุล ม.6/2 25 ต.ค. 2562
12. 41360 นางสาวรัตนาลักษณ์ จิตจักร์ ม.6/5 25 ต.ค. 2562
13. 44125 นายพศวีร์ ทัดภู่ ม.6/5 25 ต.ค. 2562
14. 41691 นางสาวกานต์พิชชา จิตรหมั่น ม.6/5 25 ต.ค. 2562
15. 41216 นายวิภพ กรพิทักษ์ ม.6/3 25 ต.ค. 2562
16. 44129 นางสาวชดาภา ชุ่มสีดา ม.6/5 25 ต.ค. 2562
17. 41365 นางสาวณัฐรินีย์ ฉ่ำมา ม.6/1 25 ต.ค. 2562
18. 41502 นางสาวธิดารัตน์ โคตรพัฒน์ ม.6/5 25 ต.ค. 2562
19. 41506 นางสาวปวีณา สุขใสยา ม.6/5 25 ต.ค. 2562
20. 44136 นางสาวอริษรา โพธิ์นาค ม.6/5 25 ต.ค. 2562
21. 41327 นายธนบัตร นาวีประเสริฐ ม.6/3 25 ต.ค. 2562
22. 41689 นางสาวกัญญาวีร์ ชัยวิชิต ม.6/9 25 ต.ค. 2562
23. 41699 นางสาวธาริกา ดุมกลาง ม.6/9 25 ต.ค. 2562
24. 41464 นางสาวรัชชประภา ขะยันไทย ม.6/5 25 ต.ค. 2562
25. 41553 นางสาวภัทรดา สอนแก้ว ม.6/5 25 ต.ค. 2562
26. 41331 นายวัชรพงษ์ โคตรทอง ม.6/1 25 ต.ค. 2562
27. 44184 นางสาวปิยธิดา ศรีภักดี ม.6/9 25 ต.ค. 2562
28. 44192 นางสาวสุปรียา วัชรานันทกุล ม.6/9 25 ต.ค. 2562
29. 41273 นายธนภัทร นาวีประเสริฐ ม.6/5 25 ต.ค. 2562
30. 44092 นายปณิธิ เงาเฉลิมพงศ์ ม.6/3 25 ต.ค. 2562
31. 41762 นางสาวสุนิสา กอเจริญ ม.6/5 25 ต.ค. 2562
32. 44109 นายจีรพัฒน์ มูลตรีศรี ม.6/4 25 ต.ค. 2562
33. 41510 นางสาวมุกดา สุขเจริญ ม.6/3 25 ต.ค. 2562
34. 44127 นายสุกฤษฎิ์ แสนศรี ม.6/5 25 ต.ค. 2562
35. 41271 นายกุลธร โตกระโทก ม.6/5 25 ต.ค. 2562