ระบบลงทะเบียนทักษะวิชาชีพขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
t60206
ชื่อกิจกรรม
พื้นฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์ กลุ่ม 2
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูรัฐชฎากรณ์ อิ่มอุรัง , ครูธีรนุช เหล่าสุนา , ครูพิมพ์ใจ วิเศษนคร
สถานที่
539
รายละเอียด
ศึกษาวิเคราะห์ และอภิปรายเกี่ยวกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาและดาราศาสตร์ สู่การพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่อไป โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้โดยทำการทดลอง ทำกิจกรรมค้นคว้า สำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และอภิปรายข้อมูล เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีความภูมิใจในความเป็นไทย มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 35
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (35)

กลับ

รายชื่อลงทะเบียน  วันอังคาร   จำนวน 35 คน

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ชั้น วันที่ลงทะเบียน
1. 44146 นายปรเมศวร์ สุวรรณกล่อม ม.6/5 25 ต.ค. 2562
2. 41646 นางสาวจรรยพร ภู่พวงทอง ม.6/5 25 ต.ค. 2562
3. 44100 นางสาวปานตะวัน คล้ายทอง ม.6/3 25 ต.ค. 2562
4. 41445 นางสาวกมลวรรณ พัฒนมาศ ม.6/2 25 ต.ค. 2562
5. 41388 นางสาวกมลลักษณ์ หทัยเดชะดุษฎี ม.6/3 25 ต.ค. 2562
6. 44082 นางสาววารียา สุขเกิด ม.6/2 25 ต.ค. 2562
7. 41541 นางสาวชาริณี สองศรี ม.6/3 25 ต.ค. 2562
8. 44081 นางสาวมัญชุภา เนื่องจันทร์พัด ม.6/2 25 ต.ค. 2562
9. 44165 นางสาวสุรัสวดี สุขรักษ์ ม.6/3 25 ต.ค. 2562
10. 44132 นางสาวนรพร แสงสวัสดิ์ ม.6/5 25 ต.ค. 2562
11. 41496 นางสาวจิราพร บุตรแสน ม.6/2 25 ต.ค. 2562
12. 41295 นางสาวณัฐธยาน์ รัตติรุจิเศวต ม.6/1 25 ต.ค. 2562
13. 41750 นางสาวพลอยชมพู เธียรโกศล ม.6/1 25 ต.ค. 2562
14. 41313 นางสาวศศิวิมล กองแก้ว ม.6/1 25 ต.ค. 2562
15. 41652 นางสาวนัฐยา พรมรังษี ม.6/1 25 ต.ค. 2562
16. 41605 นางสาวพิงค์ทอง แสนเมือง ม.6/1 25 ต.ค. 2562
17. 41653 นางสาวปวริศา รัตนะดำรงค์ ม.6/1 25 ต.ค. 2562
18. 41729 นายปราการ ไชยสิงห์ ม.6/3 25 ต.ค. 2562
19. 41406 นางสาวลัดดาวัลย์ เคนดา ม.6/3 25 ต.ค. 2562
20. 41344 นางสาวฐิติพร นารายณ์ ม.6/2 25 ต.ค. 2562
21. 41398 นางสาวนัฐลดา มิตรเกษม ม.6/1 25 ต.ค. 2562
22. 41544 นางสาวดิสยา ศรีประเสริฐ ม.6/1 25 ต.ค. 2562
23. 41304 นางสาวพัฒน์ฌาเกศ ล้ำเลิศบุญฤทธิ์ ม.6/2 25 ต.ค. 2562
24. 44103 นางสาวรัตนาภรณ์ ธาตุทอง ม.6/3 25 ต.ค. 2562
25. 44071 นายวุฒิพงษ์ รอดเลี้ยง ม.6/2 25 ต.ค. 2562
26. 41324 นายดิรพรรดิ์ สิงห์ศรี ม.6/1 25 ต.ค. 2562
27. 44107 นางสาวอรรถวดี ผาจวง ม.6/3 25 ต.ค. 2562
28. 44097 นางสาวเจตนาภรณ์ น่วมนิ่ม ม.6/3 25 ต.ค. 2562
29. 44122 นางสาวสริตาพร แช่มช้อย ม.6/4 25 ต.ค. 2562
30. 41268 นางสาวศิรภัสสร หาดขุนทด ม.6/2 25 ต.ค. 2562
31. 41316 นางสาวสุขฤทัย ไชยเยส ม.6/1 25 ต.ค. 2562
32. 41345 นางสาวณัฐกฤตา ผิวผ่อง ม.6/2 25 ต.ค. 2562
33. 44117 นางสาวฑิฆัมพร สมใจ ม.6/4 25 ต.ค. 2562
34. 41240 นางสาวสิริกัลยา หาญต๊ะ ม.6/4 25 ต.ค. 2562
35. 44116 นางสาวกุลสตรี เปรมเพ็ชร์ ม.6/4 25 ต.ค. 2562