ระบบลงทะเบียนทักษะวิชาชีพขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
t60205
ชื่อกิจกรรม
พื้นฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์ กลุ่ม 1
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูวันดี วนภู , ครูวชิรพล อาลัย , ครูพิชญาภัค แสงแก้ว , ครูพัสตาภรณ์ เชิดศักดิ์สกุล
สถานที่
655
รายละเอียด
ศึกษาวิเคราะห์ และอภิปรายเกี่ยวกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาและดาราศาสตร์ สู่การพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่อไป โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้โดยทำการทดลอง ทำกิจกรรมค้นคว้า สำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และอภิปรายข้อมูล เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีความภูมิใจในความเป็นไทย มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 35
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (35)

กลับ

รายชื่อลงทะเบียน  วันอังคาร   จำนวน 35 คน

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ชั้น วันที่ลงทะเบียน
1. 41309 นางสาววรรณเจริญ กุลกำพล ม.6/1 25 ต.ค. 2562
2. 41288 นางสาวกัญญาวีร์ รักช้าง ม.6/1 25 ต.ค. 2562
3. 41348 นางสาวนิศารัตน์ แสงเดือน ม.6/1 25 ต.ค. 2562
4. 41351 นางสาวปริยดา ผ่องสนาม ม.6/1 25 ต.ค. 2562
5. 41395 นางสาวทัศนีย์ นงพรมมา ม.6/5 25 ต.ค. 2562
6. 41563 นางสาวศุภวรรณ สุขสมบัติ ม.6/1 25 ต.ค. 2562
7. 41277 นายนนทกร ภูแดนไกล ม.6/1 25 ต.ค. 2562
8. 41338 นางสาวจารุวรรณ เกตุกอ ม.6/1 25 ต.ค. 2562
9. 41308 นางสาววรนิษฐา โชชัญยะ ม.6/1 25 ต.ค. 2562
10. 41359 นางสาวรัตนพร กล้าหาญ ม.6/5 25 ต.ค. 2562
11. 41543 นางสาวณัฐวดี สิงห์โพนทัน ม.6/4 25 ต.ค. 2562
12. 41290 นางสาวชมพูนุช ดงประการ ม.6/1 25 ต.ค. 2562
13. 41221 นางสาวกมลลักษณ์ สีสัน ม.6/4 25 ต.ค. 2562
14. 44118 นางสาวนันธิกานต์ งามสกล ม.6/4 25 ต.ค. 2562
15. 44075 นางสาวชนากานต์ เคนเหลื่อม ม.6/2 25 ต.ค. 2562
16. 41366 นางสาวสุภาสิตา ศรีบุตรดี ม.6/4 25 ต.ค. 2562
17. 41370 นางสาวอารียา ดีแสน ม.6/1 25 ต.ค. 2562
18. 42710 นายฐิติวัสส์ ทองโคตร ม.6/4 25 ต.ค. 2562
19. 41207 นายฐิราชัย ทวีทรัพย์ ม.6/4 25 ต.ค. 2562
20. 41356 นางสาวแพรวพรรณ จันทบูรณ์ ม.6/4 25 ต.ค. 2562
21. 41335 นางสาวกรกนก อุตธรรม ม.6/1 25 ต.ค. 2562
22. 41564 นางสาวสิรามล ไชยชะนะ ม.6/3 25 ต.ค. 2562
23. 41504 นางสาวปภัสรา นังตะลา ม.6/3 25 ต.ค. 2562
24. 44115 นายอภิชาตบุตร ทัศนาธร ม.6/4 25 ต.ค. 2562
25. 44076 นางสาวฐิติการณ์ จูเปาะ ม.6/2 25 ต.ค. 2562
26. 41710 นางสาววรรณพร บุตรชาติ ม.6/2 25 ต.ค. 2562
27. 41213 นายธนภัทร ปิ่นปั่น ม.6/2 25 ต.ค. 2562
28. 41211 นายทรงกิตติ รุนสูงเนิน ม.6/4 25 ต.ค. 2562
29. 41219 นายสิริเชษฐ์ ศิริสานต์ ม.6/4 25 ต.ค. 2562
30. 41591 นางสาวกฤติยาภรณ์ หอมจันทร์ ม.6/1 25 ต.ค. 2562
31. 41583 นายภัทรพล แจ่มจำรัส ม.6/5 25 ต.ค. 2562
32. 41416 นางสาวอรณิชา สุ่นจันทร์ ม.6/5 25 ต.ค. 2562
33. 41399 นางสาวพรรณวษา ศรีธรณ์ ม.6/5 25 ต.ค. 2562
34. 41245 นายชัชวิน ศรีบัวชุม ม.6/10 25 ต.ค. 2562
35. 41282 นายเมธาสิทธิ์ การะเกด ม.6/1 26 ต.ค. 2562