ระบบลงทะเบียนทักษะวิชาชีพขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
t60204
ชื่อกิจกรรม
พื้นฐานวิชาชีพศิลปกรรมด้านนาฏศิลป์
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูนฤเบศ ดวงดูสัน , ครูฉัตรชัย พวงศรี , ครูวงค์ชนิตา ปัทมาคม , ครูอโนชา เที่ยงพิมล
สถานที่
541
รายละเอียด
เข้าใจวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการแสดงละครไทย และบทบาทของบุคคลสำคัญ ในวงการนาฏศิลป์และการละครของประเทศไทยในยุคสมัยต่าง ๆ สามารถเปรียบเทียบ การนำการแสดงไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ และเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย มีทักษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ มีความคิดริเริ่มในการแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่ และเป็นหมู่ สามารถวิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์และละครที่ต้องการสื่อความหมายในการแสดง อิทธิพลของเครื่องแต่งกาย แสง สี เสียง ฉาก อุปกรณ์ และสถานที่ที่มีผลต่อการแสดง เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 35
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (9)

กลับ

รายชื่อลงทะเบียน  วันอังคาร   จำนวน 9 คน

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ชั้น วันที่ลงทะเบียน
1. 41746 นางสาวนริศรา หงษ์สุวรรณ์ ม.6/10 25 ต.ค. 2562
2. 41235 นางสาวพิตตินันท์ ฉัตรเงิน ม.6/1 25 ต.ค. 2562
3. 41695 นางสาวชญาพร เพียงตา ม.6/3 25 ต.ค. 2562
4. 41298 นางสาวธนพร จันทนะโสตถิ์ ม.6/6 25 ต.ค. 2562
5. 41700 นางสาวนัฏฐธิดา บุญคู่ ม.6/8 25 ต.ค. 2562
6. 41708 นางสาวภัทรทา คชเสนีย์ ม.6/10 25 ต.ค. 2562
7. 41657 นางสาวรินทร์ลดา มหาสถิตย์ ม.6/6 25 ต.ค. 2562
8. 41610 นางสาวรัตนาวดี เสริมแสง ม.6/10 25 ต.ค. 2562
9. 41208 นายณัฐปคัลภ์ เจนชัย ม.6/3 25 ต.ค. 2562