ระบบลงทะเบียนทักษะวิชาชีพขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
t60203
ชื่อกิจกรรม
พื้นฐานวิชาชีพศิลปกรรมด้านดนตรี
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูธนวุฒิ สุวรรณ และ ครูธัชมัย ภัทรมานิต
สถานที่
549
รายละเอียด
รู้และเข้าใจรูปแบบบทเพลงและวงดนตรีแต่ละประเภท และจำแนกรูปแบบ ของวงดนตรีทั้งไทยและสากล เข้าใจอิทธิพลของวัฒนธรรมต่อการสร้างสรรค์ดนตรี อ่าน เขียน โน้ตดนตรีไทยและสากล ในอัตราจังหวะต่าง ๆวิเคราะห์ เปรียบเทียบรูปแบบ ลักษณะเด่นของดนตรีไทยและสากลในวัฒนธรรมต่าง ๆ เข้าใจบทบาทของดนตรีที่สะท้อนแนวความคิดและค่านิยมของคนในสังคม สถานะทางสังคม ของนักดนตรีในวัฒนธรรมต่าง ๆ สร้างแนวทางและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า ของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 35
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (19)

กลับ

รายชื่อลงทะเบียน  วันอังคาร   จำนวน 19 คน

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ชั้น วันที่ลงทะเบียน
1. 41255 นายศุภเศรษฐ์ สีเหลือง ม.6/7 25 ต.ค. 2562
2. 44147 นายพีระชัย พ่อค้าช้าง ม.6/7 25 ต.ค. 2562
3. 44226 นายธนธรณ์ ศรีชูเลิศ ม.6/12 25 ต.ค. 2562
4. 41527 นายนวดล วงษ์สอาด ม.6/12 25 ต.ค. 2562
5. 41620 นายคณาษิณ ไชยเสนา ม.6/12 25 ต.ค. 2562
6. 44152 นางสาวชนนิกานต์ แก้วปู่ ม.6/7 25 ต.ค. 2562
7. 41669 นายกุลเศรษฐ วาดวารี ม.6/12 25 ต.ค. 2562
8. 41486 นายนพรุจ หังสวนัส ม.6/9 25 ต.ค. 2562
9. 44223 นายโชติวิทย์ ชมภูผล ม.6/12 25 ต.ค. 2562
10. 44225 นายต้นพฤษ จูหงี ม.6/12 25 ต.ค. 2562
11. 44181 นางสาวนันทนัช กลิ่นจันทร์ ม.6/9 25 ต.ค. 2562
12. 44173 นายจักรพงศ์ มั่งมี ม.6/9 25 ต.ค. 2562
13. 41629 นายธนา กายะสิทธิ์ ม.6/12 25 ต.ค. 2562
14. 41600 นางสาวธนภรณ์ จันทร์คำ ม.6/11 25 ต.ค. 2562
15. 41387 นายสุทธิเกียรติ บุญนาค ม.6/12 25 ต.ค. 2562
16. 41284 นายสหรัฐ รุ่งทิม ม.6/3 25 ต.ค. 2562
17. 41259 นางสาวชนกนันท์ อุตตาลกาญจนา ม.6/7 25 ต.ค. 2562
18. 44229 นายศาสตรา จันโทกุล ม.6/12 25 ต.ค. 2562
19. 41249 นายทีปกร ศรีประการ ม.6/12 26 ต.ค. 2562