ระบบลงทะเบียนทักษะวิชาชีพขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
t60202
ชื่อกิจกรรม
พื้นฐานวิชาชีพศิลปกรรม
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูลลิลรัตน์ สืบกระพัน และ ครูณัฐพงษ์ บ่อสะอาด
สถานที่
542
รายละเอียด
รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ในด้านวิจิตรศิลป ศิลปะประยุกต ดุริยางคศิลปและนาฏยศิลป ความหมายทางศิลปกรรมศาสตร์ ทฤษฎีและหลักการทางศิลปกรรมศาสตร์ หลักองคประกอบศิลป์ ความรู้ทางประวัติศาสตรศิลปและรูปแบบศิลปกรรมตะวันตก ประวัติศาสตรศิลปและรูปแบบศิลปกรรมในประเทศไทย การรับรู้ การวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์และบรูณาการความรู้ ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 35
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (35)

กลับ

รายชื่อลงทะเบียน  วันอังคาร   จำนวน 35 คน

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ชั้น วันที่ลงทะเบียน
1. 41498 นางสาวดารารัตน จันทร์เจริญ ม.6/11 25 ต.ค. 2562
2. 41494 นายเอกสิทธิ์ สำราญสุข ม.6/11 25 ต.ค. 2562
3. 44187 นางสาวมัณฑนา ทองสด ม.6/9 25 ต.ค. 2562
4. 44151 นางสาวกัญญาณัฐ กอมั่งคั่ง ม.6/7 25 ต.ค. 2562
5. 41435 นายพงศ์ธร ผาดงยาง ม.6/11 25 ต.ค. 2562
6. 44217 นางสาวสุภัสสร สีหานคร ม.6/11 25 ต.ค. 2562
7. 44204 นางสาวกฤตยา จิระสง่ากุล ม.6/11 25 ต.ค. 2562
8. 44178 นางสาวณฐนันท์ เจริญผล ม.6/9 25 ต.ค. 2562
9. 41363 นางสาวสายธาร ทับโคกสูง ม.6/9 25 ต.ค. 2562
10. 44154 นางสาวณัฐภรณ์ สิงหราช ม.6/7 25 ต.ค. 2562
11. 41752 นางสาวพัสน์นันท์ เทพสิงห์ ม.6/9 25 ต.ค. 2562
12. 44186 นางสาวพันธิตรา สุธีระเวชช์ ม.6/9 25 ต.ค. 2562
13. 44177 นางสาวชนิกานต์ โชคสุขนำชัย ม.6/9 25 ต.ค. 2562
14. 44179 นางสาวณิชารัตน์ ผาเหลา ม.6/9 25 ต.ค. 2562
15. 41503 นางสาวบุญญิสา เชาวฤทธิ์ ม.6/11 25 ต.ค. 2562
16. 44159 นางสาวพิชยา จิรเมตตากุล ม.6/7 25 ต.ค. 2562
17. 44144 นางสาวศิริประพัทธ์ พันสิทธิ ม.6/6 25 ต.ค. 2562
18. 41346 นางสาวณัฐพรรณ อำนาจสัตย์ซื่อ ม.6/6 25 ต.ค. 2562
19. 41495 นางสาวจรรยพร คันธเนตร์ ม.6/5 25 ต.ค. 2562
20. 44102 นางสาวภควรรณ ทองมณี ม.6/3 25 ต.ค. 2562
21. 44190 นางสาวสิริวดี บุญช่วย ม.6/9 25 ต.ค. 2562
22. 41547 นางสาวนันท์นภัส เล็กน้อย ม.6/11 25 ต.ค. 2562
23. 41419 นายเจตณัฐ เลี้ยงพันธุ์ ม.6/2 25 ต.ค. 2562
24. 44167 นางสาวอนุสรา ทองโพธิ์แก้ว ม.6/7 25 ต.ค. 2562
25. 41609 นางสาวเมธาวี อุไรวรณ์ ม.6/9 25 ต.ค. 2562
26. 41648 นางสาวจารญา ทองประเสริฐไชย ม.6/9 25 ต.ค. 2562
27. 41267 นางสาวศศิกานต์ เกตุเรือง ม.6/7 25 ต.ค. 2562
28. 41668 นางสาวเอสิยาห์ ศรีเมือง ม.6/6 25 ต.ค. 2562
29. 44156 นางสาวนภสร แสนยะมูล ม.6/7 25 ต.ค. 2562
30. 41256 นางสาวกรกมล ประเสริฐสงค์ ม.6/11 25 ต.ค. 2562
31. 41353 นางสาวพัชรพร คันธเนตร์ ม.6/1 25 ต.ค. 2562
32. 44162 นางสาวกันต์วริศ กลิ่นโชยสุคนธ์ ม.6/7 25 ต.ค. 2562
33. 44157 นางสาวนภาดา แสงสุวรรณ์ ม.6/7 25 ต.ค. 2562
34. 41603 นางสาวปัทมวรรณ ใจสุข ม.6/10 25 ต.ค. 2562
35. 41759 นางสาววิชญาณ์พร เขียวสลับ ม.6/10 25 ต.ค. 2562