ระบบลงทะเบียนทักษะวิชาชีพขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
t60201
ชื่อกิจกรรม
พื้นฐานวิชาชีพสถาปัตยกรรม
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูสุระพิณ บุญญฤทธิ์ และ ครูวัชรี โชคปีติกุล
สถานที่
531
รายละเอียด
รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความถนัดทั่วไปทางสถาปัตยกรรม ความรู้ทางสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ทางสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ศิลป์ การเขียนเรื่องราวแบบทัศนียภาพ(Perspective) ฝึกการตีโจทย์เรื่องราวที่กำหนด ลำดับเหตุการณ์ต่างๆ และฝึกการจัดองค์ประกอบภายในภาพ การเขียนภาพ 3 มิติ (ISOMETRIC) จากภาพด้านที่กำหนดให้ การออกแบบผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของงาน(Sketch Design) การออกแบบโลโก้(LOGO) และการใช้ตัวอักษรในงานออกแบบ ความรู้เรื่องทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการสื่อความหมาย
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 35
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (35)

กลับ

รายชื่อลงทะเบียน  วันอังคาร   จำนวน 35 คน

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ชั้น วันที่ลงทะเบียน
1. 41466 นางสาวอังคนา ปาปะโน ม.6/8 25 ต.ค. 2562
2. 41745 นางสาวธนมนธรณ์ ถิรชัยแสงจันทร์ ม.6/8 25 ต.ค. 2562
3. 44149 นายวัชรมัย ศรีสกุล ม.6/7 25 ต.ค. 2562
4. 44211 นางสาวพนิดา ศุขะเนตร ม.6/11 25 ต.ค. 2562
5. 41650 นางสาวชรินรัตน์ ทัดเกิด ม.6/8 25 ต.ค. 2562
6. 41615 นางสาวอภิญญา พงษ์แสงศรี ม.6/8 25 ต.ค. 2562
7. 41358 นางสาวเยาวลักษณ์ นอสร้อยทอง ม.6/8 25 ต.ค. 2562
8. 41287 นางสาวกัญญาวีร์ เพชรมะณี ม.6/10 25 ต.ค. 2562
9. 41307 นางสาวรัชฎากรณ์ อิ่มเอิบ ม.6/1 25 ต.ค. 2562
10. 44191 นางสาวสุธาสินี ครื้นอุระ ม.6/9 25 ต.ค. 2562
11. 41383 นายมนัสวินต์ กาชัย ม.6/2 25 ต.ค. 2562
12. 41417 นางสาวอวิตา เพชรแสงทิพย์ ม.6/8 25 ต.ค. 2562
13. 41226 นางสาวณัฐณิชา พูสอน ม.6/4 25 ต.ค. 2562
14. 41411 นางสาวสายธาร ฤทธิ์ธานันท์ ม.6/8 25 ต.ค. 2562
15. 41662 นางสาวสุภาภรณ์ ทุมละออ ม.6/11 25 ต.ค. 2562
16. 41731 นายพงษ์พิสิฐ โมระสาก ม.6/8 25 ต.ค. 2562
17. 41546 นางสาวธันยภัทร์ วงษ์สิม ม.6/10 25 ต.ค. 2562
18. 41569 นายจักรกริช พิทักษ์บ้านโจด ม.6/3 25 ต.ค. 2562
19. 44195 นายวรเชษฐ์ เชื้อโตหลวง ม.6/10 25 ต.ค. 2562
20. 41570 นายจักรพันธ์ ช่างสลัก ม.6/12 25 ต.ค. 2562
21. 45011 นายศิวกร พึ่งโพธิ์ ม.6/8 25 ต.ค. 2562
22. 41685 นายสิปปกร ศิลา ม.6/8 25 ต.ค. 2562
23. 41475 นายโจนาธรรม หว่างป่อ ม.6/3 25 ต.ค. 2562
24. 44110 นายธนกร นิลพฤกษ์ ม.6/4 25 ต.ค. 2562
25. 41408 นางสาววิมลสิริ เบญจางค์นรา ม.6/12 25 ต.ค. 2562
26. 44124 นายธนกฤต รุ่งเรือง ม.6/5 25 ต.ค. 2562
27. 44221 นายคุณภัทร มูลวงศรี ม.6/12 25 ต.ค. 2562
28. 44232 นางสาวปิยะพร ศุภภูธร ม.6/12 25 ต.ค. 2562
29. 41364 นางสาวสิรินภา จอมเผือก ม.6/12 25 ต.ค. 2562
30. 44231 นางสาวฐิติพร จันทร์เนตร ม.6/12 25 ต.ค. 2562
31. 41320 นายกัปตัน และแฟง ม.6/2 25 ต.ค. 2562
32. 44233 นางสาวรัชยาภรณ์ ปัญญา ม.6/12 25 ต.ค. 2562
33. 41471 นายกันตินันท์ ทันครบุรี ม.6/8 25 ต.ค. 2562
34. 44228 นายวสุพล บุญลือ ม.6/12 26 ต.ค. 2562
35. 41622 นายชนชน เศรษฐกุลวดี ม.6/8 26 ต.ค. 2562