ระบบลงทะเบียนทักษะวิชาชีพขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสมุทรปราการ

เลือกกิจกรรม


ภาคเรียนที่ 2/2562 ลงทะเบียนรอบที่ 1. 25-26 ต.ค. 2562

ลำดับ รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม เปิดรับเฉพาะ อาจารย์ผู้ดูแล สถานที่ สถานะ จำนวนลงทะเบียน เปิดรับ
1. t60201 พื้นฐานวิชาชีพสถาปัตยกรรม ม.6 ครูสุระพิณ บุญญฤทธิ์ และ ครูวัชรี โชคปีติกุล 531 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
2. t60202 พื้นฐานวิชาชีพศิลปกรรม ม.6 ครูลลิลรัตน์ สืบกระพัน และ ครูณัฐพงษ์ บ่อสะอาด 542 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
3. t60203 พื้นฐานวิชาชีพศิลปกรรมด้านดนตรี ม.6 ครูธนวุฒิ สุวรรณ และ ครูธัชมัย ภัทรมานิต 549 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
4. t60204 พื้นฐานวิชาชีพศิลปกรรมด้านนาฏศิลป์ ม.6 ครูนฤเบศ ดวงดูสัน , ครูฉัตรชัย พวงศรี , ครูวงค์ชนิตา ปัทมาคม , ครูอโนชา เที่ยงพิมล 541 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
5. t60205 พื้นฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์ กลุ่ม 1 ม.6 ครูวันดี วนภู , ครูวชิรพล อาลัย , ครูพิชญาภัค แสงแก้ว , ครูพัสตาภรณ์ เชิดศักดิ์สกุล 655 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
6. t60206 พื้นฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์ กลุ่ม 2 ม.6 ครูรัฐชฎากรณ์ อิ่มอุรัง , ครูธีรนุช เหล่าสุนา , ครูพิมพ์ใจ วิเศษนคร 539 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
7. t60207 พื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรม ม.6 ครูบุญฤทธิ โชติถาวรรัตน์ และ ครูกฤช วรรณชาลี 636 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
8. t60208 พื้นฐานวิชาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.6 ครูสุชาดา รู้วงษ์ 421 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
9. t60209 พื้นฐานวิชาชีพภาษาจีน ม.6 ครูศศินภา ศรีณรงค์ 653 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
10. t60210 พื้นฐานวิชาชีพคณิตศาสตร์ กลุ่ม 1 ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกคน 131 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
11. t60211 พื้นฐานวิชาชีพคณิตศาสตร์ กลุ่ม 2 ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกคน 132 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
12. t60212 พื้นฐานวิชาชีพคณิตศาสตร์ กลุ่ม 3 ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกคน 134 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
13. t60213 พื้นฐานวิชาชีพคณิตศาสตร์ กลุ่ม 4 ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกคน 135 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
14. t60214 พื้นฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา กลุ่ม 1 ม.6 ครูสุชาติ ฐิตญาณพงศ์ และ ครูยุทธนา พิพรพงษ์ 625 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
15. t60215 พื้นฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา กลุ่ม 2 ม.6 ครูเกรียงศักดิ์ ทองหงษ์ และ ครูกิติพงษ์ มาศเหมาะ 651 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
16. t60216 พื้นฐานวิชาชีพคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 1 ม.6 ครูอภิมุข อินทร์แพรง 122 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
17. t60217 พื้นฐานวิชาชีพคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 2 ม.6 ครูอำภาพร เพร็ชเย็น 321 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด