ระบบลงทะเบียนทักษะวิชาชีพขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสมุทรปราการ

ข้อมูลกิจกรรม


                              โรงเรียนสมุทรปราการ
      ทักษะวิชาชีพขั้นพื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ลำดับที่    รหัสวิชา  ชื่อวิชา     สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้    สถานที่  จำนวนรับ 
1. t60201 พื้นฐานวิชาชีพสถาปัตยกรรม ศิลปะ 531 35
2. t60202 พื้นฐานวิชาชีพศิลปกรรม ศิลปะ 542 35
3. t60203 พื้นฐานวิชาชีพศิลปกรรมด้านดนตรี ศิลปะ 549 35
4. t60204 พื้นฐานวิชาชีพศิลปกรรมด้านนาฏศิลป์ ศิลปะ 541 35
5. t60205 พื้นฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์ กลุ่ม 1 วิทยาศาสตร์ 655 35
6. t60206 พื้นฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์ กลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์ 539 35
7. t60207 พื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ 636 35
8. t60208 พื้นฐานวิชาชีพภาษาญี่ปุ่น ภาษาต่างประเทศ 421 35
9. t60209 พื้นฐานวิชาชีพภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ 653 35
10. t60210 พื้นฐานวิชาชีพคณิตศาสตร์ กลุ่ม 1 คณิตศาสตร์ 131 35
11. t60211 พื้นฐานวิชาชีพคณิตศาสตร์ กลุ่ม 2 คณิตศาสตร์ 132 35
12. t60212 พื้นฐานวิชาชีพคณิตศาสตร์ กลุ่ม 3 คณิตศาสตร์ 134 35
13. t60213 พื้นฐานวิชาชีพคณิตศาสตร์ กลุ่ม 4 คณิตศาสตร์ 135 35
14. t60214 พื้นฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา กลุ่ม 1     สุขศึกษา และพลานามัย 625 35
15. t60215 พื้นฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา กลุ่ม 2 สุขศึกษา และพลานามัย 651 35
16. t60216 พื้นฐานวิชาชีพคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 122 35
17. t60217 พื้นฐานวิชาชีพคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 321 35